Sari Sarkomaa Järki ja tunteet

Rokotevelvollisuudesta käynnistettävä viipymättä selvitys 

Rokotekattavuuden notkahdukset ja ilmaantuneet tuhkarokkotapaukset ovat hälyttäviä viestejä. Odottelu voi tulla kalliiksi. Kyse on rokottamattoman lapsen hengestä, mutta myös naapurin lapsista sekä koko kansanterveydestä. Kiritän peruspalveluministeri Annika Saarikkoa käynnistämään viipymättä selvityksen toimista, joilla rokotekattavuus voidaan maassamme turvata. 

 

Olen ehdottanut harkittavaksi rokotevelvollisuutta. Rokotevelvollisuus on hyvä olla osa selvitystä. Onhan maassamme jo oppivelvollisuus. Käytännössä on myös neuvolavelvollisuus, koska ilman neuvolakäyntejä ei saa äitiysavustusta eikä äitiysrahaa. Neuvolavelvollisuus on varmasti ollut merkityksellinen neuvolakäyntien kattavuuteen. Oppivelvollisuus on ollut koko väestömme koulutuksen sivistyksen perusta. 

 

Kannustan ministeriä myös vaikuttaviin toimiin, joilla kehitetään neuvolajärjestelmäämme tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tärkein työ rokotemyöntyvyyden rakentamisessa tehdään ennen lapsen syntymää erityisesti äitiysneuvolassa. Neuvolan on otettava vahvasti mukaan isät ja äidit. On tärkeää, että neuvolamme tukevat perheitä vanhemmuudessa ja lapsen terveyden edistämisessä nykyistä paremmin. 

 


Julkisen vallan on perustuslain mukaan edistettävä väestön terveyttä ja rokotekattavuuden varmistaminen on keskeinen osa tätä tehtävää. Kun MPR-rokotukset aloitettiin vuonna 1982, Suomessa todettiin vuosittain keskimäärin 53 000 tuhkarokko-, 37 000 sikotauti- ja 27 000 vihurirokkotapausta. Nyt nämä taudit ovat miltei tyystin hävinneet, samoin kurkkumätä ja polio. 

 

Riittävän kattava rokottaminen suojelee sairastumiselta heitä, jotka jäävät syystä tai toisesta rokottamatta, ja niitä, joihin rokote ei tehoa täydellisesti. Vuosittain tuhatkunta lasta jää ilman riittävää suojausta. Näin taudille alttiita kertyy lisää vuosittain. Yksikin rokottamaton aiheuttaa vaaran muille. Kun tarpeeksi moni jättää rokotukset ottamatta, laumasuoja murenee ja taudit palaavat. 

 

Suomen lasten terveys on rakennettu kovalla työllä. Se ei ole itsestään selvyys. Myös nykyvanhempien on tehtävä osuutensa. Lasten rokottaminen on vanhempien vastuuta mutta myös lähimmäisen rakkautta. 

 

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja

terveydenhuollon maisteri

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sari, blogisi voisi eritellä asiaa "perustuslakisilmälasien" läpi, mm. seuraavilta kohdin:

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

8 §
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

18 §
Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

21 §
Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

23 § (4.11.2011/1112)
Perusoikeudet poikkeusoloissa

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

Tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta voi päättää asetusten voimassaolosta.

Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä.

80 §
Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto.

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Yleiset säännökset asetusten ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta ja voimaantulosta annetaan lailla.

106 §
Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

107 §
Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

käsittelystä on voimassa, mitä 114 ja 115 §:ssä valtioneuvoston jäsenestä säädetään.

118 §
Vastuu virkatoimista

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa. (4.11.2011/1112)

----

Sari, tilanne ei liene selvä suuntaan eikä toiseen tällä hetkellä, vai mitä tuumit?

Parempi olisi tosiaan miettiä kepin sijasta porkkanoita, miten rokotteiden suosion saisi nousemaan tietyillä paikkakunnilla, niin lasten kuin hoitohenkilöstönkin keskuudessa. Pieni lisä lapsilisiin ja pieni lisä palkkaan.¨

Katso myös:

http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2643...

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Ihan turha odottaa, että kansanedustajaehdokkaat vaivautuisivat blogiensa keskusteluihin osallistumaan. Valitettavasti politiikka on tällaista näennäisdemokratiaa.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Sinä olit mukana viime vuoden keskustelutilaisuudessa siinä aiheutuneessa selkkauksessa tulkkauskysymyksessä ja uskon sinun tietävän aika tarkkaan viittomakielisten tilanteen.

Lue tämä uusin blogini:

http://topira.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265240-vamm...

Käyttäjän vekotin kuva
Kyuu Eturautti

En usko, että pakollisuus toimii vaikka kieltämättä perusteita on. Kaikki maailman esimerkit osoittavat huonoa.

Itse ehdotan, että rokotteesta kieltäytyminen edellyttäisi sopimuksen allekirjoitusta, jossa asianomainen vastaa kaikista taloudellisista seuraamuksista jonka se aiheuttaa epidemian sattuessa. Laitetaan vastuuttomuudelle hintalappu.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Ehdottamasi ratkaisu ei toimi, sillä oleellisempaa kuin kuka viulut maksaa on, ettei tarpeettomia kustannuksia tulisi.

Käyttäjän vekotin kuva
Kyuu Eturautti

Tietenkin tavoite on ettei niitä tule ja sama tavoitehan on myös pakkorokotuksissa, mutta pitää katsoa lopputulosta.

Niin kauan kun emme ole valmiita kaappaamaan lapsia kodeistaan pakkorokotuksia varten, tosiallinen sota rokotevastaisuutta vastaan käydään ihmisten mielissä. Rokotteen ottaminen pitää saada tuntumaan yhä järkevämmältä ja sen vastustaminen yhä huonommalta idealta.

Aina ei kannata suunnata letkua suoraan liekkeihin. Tulipalon taltuttamiseen tarvitaan veden lisäksi järkeä.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Keskustelin muutama päivä sitten Saarikon ajatuksesta. Keskustelukumppanini totesi minusta hyvin, että siitä, että käytetään yhteiskunnan tarjoamaa palvelua, ei ole mitään syytä maksaa ylimääräistä korvausta. Ehkäpä ministerikään ei ehtinyt ajattelemaan asiaa loppuun. Kuin ei Grahn-Laasonenkaan lapsilisän epäämisineen.

Rinnastuksesi oppivelvollisuuteen on minusta hyvä. Vanhemmat eivät omista lapsiaan. Vanhempien on hoidettava lapsen oppivelvollisuuden toteutuminen siitä riippumatta, tarvitseeko heidän mielestään lapsi koulua vai ei. Sama voisi koskea rokotevelvollisuuttakin. Se on lapsen oikeus, ei vanhempien päätettävissä oleva asia.

Varmasti on erikseen hoidettavissa niin se, että lapsen oppivelvollisuus toteutetaan lapselle sopivalla tavalla, kuin se, että lasta ei rokoteta, mikäli rokottamattomuuteen on perustellut, lapsesta johtuvat syyt. Ei vanhempien mielipide.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Tämän kokoomuslaisen blokeihin ei kannata kirjoitella.Näitä laittaa tänne avustajan avustaja tai siivoja kun on iltavuorossa?Kuten muidenkin kokoomuslaisten mainoksia.Tämänkään kuten ei ylimielisen vapaavuoren jne. kokoomuslaisen blokeissa ei ole kukaan koskaan vastannut yhtään mitään.

Paitsi joskus ne jotka ovat pyrkimässä julkisuuteen ja tarvitsevat näkyvyyttä.Samaa sarjaa kuin hra husun sepustukset joita kirjoittelivat haamukirjoittajat ynm.avustajat ja avustajien avustajat,tulkit ja muu revohka veronmaksajien rahoilla.Näissä blokeissa on monta vuotta vanhojakin juttuja ,sellaisia joiden aika on jo mennyt..

Heikolla tasolla on näiden kokoomus ynm.tietotaso kun eivät tunne edes lakeja ,eivätkä tiedä yhtään mitään suomen tilanteesta muutoinkaan.Ministeri sanni gee L.ja sipilän opetuslapsi saarikko aivan yhtä pihalla kuin nämä kokoomuksen ja keskustan muutkin naiset.Iltalehti ja suviseurat tuskin antaa mitään meriittejä nousta pätemään ministerien palleille,tosin ei se taso siitä ole laskenut aiempaan verrattuna..Eiköhän näiden ministerin ole aika tarttu aoikeisiin asioihin ja alkaa vastailemaan pikku hiljaa siihen MITÄ SUOMESSA AIOTAAN TEHDÄ LASTEN RAISKAUKSILLE j amihin uppoa suomalaisten veronmaksajien rahat ,joita syydetään yli 1,4 MILJARDIA "lastensuojeluun "ynm.hömppätouhuun JA HUOSTABISNEKSEKSEN YLLÄPITOON KUN SUOMEN TILANNE ON TÄMÄ!Hyväksikäytettyjä lapsia ei tunnisteta eikä välitetä,kokoomuksen ja keskustan tilaaamat ongelmat kaadetaan suomalaisten PERHEIDEN NISKAAN!! !Kokoomuksen ja keskustan ministerit saarikko ja sanni geeL.haalivat verorahoja näiden raiskaajien ynm.hoivaan ja terapioihin ja lapsiasiavaltuutettu käy vaalikampanjaa!!!

Mihinkään nämä eivät vastaa,ja mistään eivät mitään tiedä.Tällainen väärä tieto jota levitetään ihmisille mm.suomalaisten rokotuksista ja uhkaillaan ihmisiä pakkotoimilla ,kun ulkomailta lappaa orpon ja sipilä nuorukaisia 32 450 kpl.ja ilman valvontaa joka päivä lisää,on oksettavaa.ROKOTUKSIA EI OLE,EIVÄTKÄ OTA,eikä kukaan pysty valvomaan.

Tällaiset diktatuuripuolueet on saatava pois suomesta kokonaan,kenenkään ei pidä ikinä äänestää tällaisia enää!!Kokoomus ja keskusta ovat häpäisseet puolueidensa alkuperäisen ajatuksen,häpeällistä ja kuvottavaa.

Risikko ja narkolepsialapset ja nuoret.Etova henkilö ylimielisyydessään ja sanojensa syöjä!!Kyllä näille palkintopalleja sataa,pakkolakien vääntäjille ynm.koijareille!!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut