Sari Sarkomaa Järki ja tunteet

Asiakassetelipykälä selkeytettävä ennen lausuntokierrosta

Sote-vastuuministeri Saarikon johdolla on syytä selkeyttää asiakassetelipykälä perusteluineen ennen valinnanvapauslain lausuntokierrosta. Hallituksella näyttää olevan yksimielisyys tavoitteesta, mutta pykälän muotoilu on herättänyt runsaasti väärinymmärryksiä ja huolta. Lausuntokierrokselle ei pidä laittaa lakiluonnosta, jonka tulkinta ei ole hallitusryhmillä yhdensuuntainen. Isoa uudistusta on vietävä eteenpäin yhteisvoimin.

 

On päivän selvää, että kansainvälisesti laadukasta erikoissairaanhoitoa eikä sen ydintä päivystystä ole kenenkään tarkoitus vaurioittaa. Päinvastoin tavoite on tietenkin edistää soten tavoitteita yhdenvertaisia palveluja ja kustannusvaikuttavuutta. 

 

Hallitus on selvästi sopinut, että valinnanvapaus on pääsääntö peruspalveluissa, mutta erityistason palveluissa valinnanvapautta laajennetaan vain soveltuvin osin.


Asiakassetelipykälissä on oltava sopivassa suhteessa joustoa mutta myös velvoittavuutta, jotta uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen saadaan riittävät välineet. Säädöksien on edistettävä laadukasta päivystyksen ja koko erikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavaa toimintaa sekä maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta. Valinnanvapauden laajentaminen on keino edistää uudistumista palvelunkäyttäjän näkökulmasta. On ymmärrettävä, että sen tarkoitus on muuttaa toimintatapoja ihmisen parhaaksi.


Asiakasseteli on yksi väline turvata ihmiselle sopivat palvelut oikea-aikaisesti ja vaikuttava hoitoketju. Asiakassetelien hallinnointiprosessi on hiottava mahdollisimman ketteräksi, jotta tavoitellut hyödyt voidaan saavuttaa. Kaikissa tapauksissa asiakassetelin myöntää maakunta ammattihenkilön tekemän arvion perusteella.

 

Valmistelussa edetään normaalin lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. On vakiintunut käytäntö, että lausuntokierroksen jälkeen tehdään tarpeellisiksi katsotut muutokset.  Eri toimijatahojen, etenkin tutkijoiden ja asiantuntijoiden kuuleminen on uudistuksessa oltava jatkossakin mukana tiiviisti. 


Valinnanvapauslain perusperiaatteet läpäisivät viime toukokuussa perustuslakivaliokunnan tiukan seulan. Perustuslakivaliokunta piti tervetulleena ihmisen itsemääräämisoikeuden lisäämistä mutta antoi myös tiukat muutosvaateet, jotka on nyt valmisteltu. Merkittävämpiä muutoksia ovat yhtiöittämisvelvollisuuuden muuttaminen mahdollisuudeksi. Yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tasapuoliseen kohteluun markkinoilla sekä palvelutuotannon kustannusten vertailtavuuteen ja läpinäkyvyyteen on etsitty vaihtoehtoiset keinot. Mittavan uudistuksen voimaantuloa on porrastettu uudella tavalla. Säätelyä on muokattu tarkkarajaisemmaksi erityisesti asiakasseteleiden kohdalla.

 

On tärkeää, että muutosten perustuslailliset arviot on tehty huolella samoin vaikutusarviot suhteessa uudistuksen tavoitteisiin. On myös syytä nostaa esiin tietoa kansainvälisistä verrokeista. Esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa Britanniassa valinnanvapautta on toteutettu jo vuosikymmenen ajan mahdollistamalla asiakkaan palveluntarjoajan valinta. Suomessa palvelusetelin tuomat vaikutukset ovat olleet tähän mennessä myönteisiä. Palveluiden saatavuus, laatu ja kustannusvaikuttavuus ovat parantuneet siellä, missä palveluseteleitä on otettu käyttöön.   

 

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti mahdollistavat uudessa lakiluonnoksessa paremmin myös pienten ja keskisuurten toimijoiden tulon palveluiden tuottajiksi. Tätä nykyä yksityisiä markkinoita dominoivat suuryritykset, valinnanvapauden myötä haastava tavoite on kääntää tilanne monituottajamalliin. Tämä tuo ihmiselle lisää aitoja vaihtoehtoja ja toivottavasti tervehdyttää nykyistä kilpailutilannetta.

 

Huolellisesti toteutettuna asiakassetelijärjestelmän käyttöönotto turvaa palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta ja laatua kaikkialla maassa. Nyt palvelusetelin käyttö vaihtelee suuresti ja ihmisten mahdollisuudet ovat eri kunnissa erilaisia. Ihmisen kannalta asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat inhimillinen tapa järjestää palvelut verrattuna nykyisen kilpailutukseen. Kun valinnan tekee ihminen ei kilpailutusta eikä hankintalakia sovelleta.

 

Perustuslakivaliokunta edellytti muutoksia myös maakunta-ja järjestämislakiin. Myös muita muutoksia on meidän valiokunnassa arvioitava ja tehtävä. 

 

Maakuntien suuri määrä ja erikokoisuus eivät saa johtaa uudistuksen tavoitteita heikentäviin ratkaisuihin. Kannan huolta pienten maakuntien kantokyvystä palveluiden tuottajina sekä maakuntien suuren määrän vaikutuksista uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Hallituksenkin on syytä vielä arvioida, miten maakunta-ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin luotaisiin erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yliopistollisten sairaaloiden alueet ovat toimivia yhteistyöalueita. Myös sote-tutkimusmäärärahojen turvaaminen osana uudistusta on vielä ratkaistava. Eduskunta on tämän vuoden budjettia käsittelevässä mietinnössä asiasta tehnyt velvoittavan lausuman.

 

On tärkeää, että maakuntauudistuksen yksityiskohdista käydään julkista keskustelua. Nyt on vaara, että massiivinen maakuntauudistus livahtaa huomaamatta valinnanvapauskeskustelun suojissa. 

 

Eduskuntaan on tuotava laadukas lakiesitys, joka täyttää uudistukselle asetetut tavoitteet. Lopullisen päätöksen sote-maakuntauudistuksen sisällöstä tekee eduskunta kuultuaan asiantuntijoita. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän riittakuismanen kuva
riitta kuismanen

Kaikki eivät kykene valitsemaan. Tutkimusten mukaan kansalaisen asemaa valitsijana parantavat hyvä koulutus ja toimintakyky sekä riittävät taloudelliset resurssit. Asiakasseteli ei lisää niiden ihmisten valinnanvapautta, joilla ei ole varaa maksaa omavastuuosuutta. Tällä on eriarvoisuutta lisäävä vaikutus.

Erityisryhmien, kuten toimeentulotuen saajien mahdollisuudet valita ovat jo lähtökohtaisesti rajalliset. Moniongelmaiset asiakkaat, joilla on vaikeita sairauksia tai tarvitsevat lisäksi sosiaalipalveluja, rajataan pois asiakassetelin piiristä. Tämä johtaa siihen, että setelin käyttöön ohjautuvat helpot tapaukset samalla kun julkiselle sektorille jäävät edelleen vaikeahoitoiset ja kalliit tapaukset.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Jos valinnanvapauslaissa on otsikon mukainen "asiaskastelipykälä", on se todentotta selkeytettävä ennen lausuntokierrosta.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Tarkoittaako blogistin otsikkosana ("asiaskastelipykälä") selkeytettynä 'asiakassotelia' ja siihen liittyvää SOSteliä.

Termit selviksi ja Sote seteleiksi.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Seteli tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas saa tietysuuruisen maksusitoumuksen ja alkaa soitella yksityisille palveluntarjoajille, jolloin käy ilmi, ettei edullisesti hinnoiteltuja palveluja ole setelin voimassaoloaikana käytettävissä, jolloin mennään listahinnoissa ylöspäin, kunnes kysyntä ja tarjonta jossain hinta-asteikon yläpäässä kohtaavat.

Eli toisin sanoen: seteli on pelkästään palveluntuottajia palveleva ostovoiman optimaalisesti hyödyntävä systeemi, jolla jopa kaikkein kalleimmaksi itsensä hinnoitellut tuottaja lopulta saa oman osansa asiakkaista.

Puhuminen "valinnanvapaudesta" on mitä suunnattominta tekopyhyyttä.

Käyttäjän SeppoKoski kuva
Seppo Koski

Näinhän se menee:

"Valinnanvapaus-käsite ei ole helposti ymmärrettävä. Siihen on kuitenkin helppo liittää positiivisia mielikuvia, kuten useimpiin muihinkin viestintäkonsulttien luomiin sanontoihin. Kaikki haluavat vapautta eikä kukaan halua sen vastakohtaa eli pakkoa. Pelkän iskulauseen lukijalta jää helposti huomaamatta, onko vapaus todellista vaiko vain mielikuvaa.

Valinnanvapaus ei ole juridinen termi, eikä Suomen perustuslaki tunne koko käsitettä. Perustuslaki suojaa kuitenkin henkilökohtaista vapautta sekä oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Laissa on jo nyt turvattu potilaan itsemääräämisoikeus ja oikeus valita häntä hoitava lääkäri terveydenhuollon voimavarojen puitteissa. Sipilän hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi ei tätä tilannetta mitenkään muuta.

Kun ministeri puhuu uuden lakiluonnoksen neuvottelutuloksen yhteydessä ”samasta määrästä valinnanvapautta” syntyy mielikuva, että valinnanvapautta voidaan jollain mittauslaitteella mitata. Kyse voisi tältä osin olla hoidon saatavuudesta. Tavoite parantaa hoidon saatavuutta on tärkeä. Laki turvaa kuitenkin jo nyt hoitoon pääsyn asettamalla sille määräajat. Sipilän hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi ei tätäkään tilannetta muuta. Jos hoitoon pääsyä halutaan oikeasti nopeuttaa, pitää terveydenhuollon kokonaisresursseja lisätä eikä vain siirtää niitä paikasta toiseen. Sipilän hallituksen sote-paketti ei kuitenkaan lupaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisää resursseja, vaan asettaa tavoitteekseen kustannusten kasvun hillinnän ja tiukentaa soten menokehystä."

http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2448...

Saatta olla hieman enemmän ymmärrystä kuin politikoilla.

Lasse Lehtonen

Toimin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkärinä ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professorina. Osallistun terveydenhuollon kehittämiseen mm. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmässä sekä Euroopan unionin komission eurooppalaisen terveydenhuollon kehittämisen asiantuntijaryhmässä (EXPH).

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Jos lakiluonnos lähtee ilman hallituksen yksimielistä tulkintaa lausunnolle, kenen tulkinnasta lasunto annetaan ?

Kepulla on ollut asiassa vastuuministerin salkku hallituksessa ja eikä ole tullut valmista , mutta hallituksen kaatumisella marraskuussa 2015 uhattiin, jos 18 maakuntaa ei perusteta.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Jos lakiluonnos lähtee ilman hallituksen yksimielistä tulkintaa lausunnolle, kenen tulkinnasta lausunto annetaan ?

Kepulla on ollut asiassa vastuuministerin salkku hallituksessa ja eikä ole tullut valmista. Hallituksen kaatumisella marraskuussa 2015 uhattiin, jos 18 maakuntaa ei perusteta.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Merkittävästä pituudestaan huolimatta tämä blogikirjoitus ei selkeytä asiakasseteliin liittyvää problematiikkaa lainkaan.

Konkretia puuttuu, mikä viittaa siihen, ettei blogisti hallitse aihepiiriä mistä kirjoittaa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Joo-o, oikeastaan kirjoitus ei tarjoa mitään kunnon ratkaisuja ja jo alusta vierittää vastuuta lähinnä Keskustan Saarikolle:
"Sote-vastuuministeri Saarikon johdolla on syytä selkeyttää asiakassetelipykälä perusteluineen ennen valinnanvapauslain lausuntokierrosta."

Oikeastaan lähinnä pelkkää sanahelinää ja lopussa vielä huonosti verhottu maakuntamallikritiikki, johon toki on syytä.

Kuitenkin edelleen on kovin kummallinen tämä Kepun ja Kokoomuksen sopimistapa, jossa sopimisen jälkeen onkin taas asiat levällään.

Mitäänsanomaton kirjoitus tavoitteena siirtää vastuuta muualle.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Se puolue, joka hajottaa hallituksen, tekee kansalle palveluksen. 5-6 aluetta järjestäjänä. Potilaalle vapaus valita ja vaihtaa lääkärinsä niin halutessaan (ei mitään vuoden määräaikoja). Lääkärit toimimaan ammatinharjoittajina, jolloin sekä vastuu että vapaus lisääntyy. Myös poliklinikoiden sairaanhoitajat voivat mielestäni toimia ammatinharjoittajina.

Tällä hetkellä hallitus ajaa suurten ulkomaisten lääkäriasemien etuja. Yksittäisten potilaiden, lääkärien ja hoitajien etu unohdetaan.

Lääkäriasemat ovat Suomessa ylihintaisia, minkä vakuutuslaitokset ovat huomanneet ja siksi perustaneet omia sairaaloita, missä hoitavat heillä vakuutettuja potilaita. He ovat onnistuneet alentamaan kustannuksia paljon ja ilmeisesti myös potilaat ovat olleet tyytyväisiä hoidon laatuun. Olen ymmärtänyt että vakuutussairaalassa esim. lääkäri tekee vain lääkärin töitä, lääkärin ei tarvitse tehdä sihteerin työtehtäviä.

On myös joitain hyvin toimivia kuntayhtymiä jossa sote toimii laadukkaasti, esimerkkinä olkoon Eksote (Etelä-Karjalan sote). Näistä hyvistä pitää ottaa mallia, eikä sotkea koko sote uusilla hallinnonportailla ja siirtämällä niukkenevia verorahoja ulkomaisille suurille toimijoille. Hallituksen esittämä järjestelmä nostaisi luultavasti soten hintaa huimasti.

Käyttäjän tit1839 kuva
torsti tuukkanen

Hallitus on aloittanut parjauskamppanjoinnin lausuntoja vastaan jo ennen kuin ainuttakaan lausuntoa yhdestäkään sotelaista on edes julkaistu.
Kanppanjaa käydään jo esim.setelilakiesityksen lausuntoja vastaan vaikka lakiesitystäkään ei ole annettu.Suomen
satavuotisen historian suurimman uudistuksen toimeenpaniana on merkillinen hallituskummajainen,jota johtaa ihminen
jonka käsitys demokratiasta on vähintäänkin outo.Samaa voidaan sanoa myös hallituksen kokoonpanosta,joka on todella
häpeällinen.Vaikka usein sanotaankin,että kansalla on sellainen johto jonka se on ansainnut,on tämä nykyinen kyllä liikaa.
Näin huonoja me emme ole.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Hallituksen sote-mallin pahin vika taitaa olla se, ettei kukaan kannata sitä.

Kannattisiko ehdottaa jotain muuta mallia?

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa

:)

---
Hallituksen sote-mallin pahin vika taitaa olla se, ettei kukaan kannata sitä.

Kannattisiko ehdottaa jotain muuta mallia?
---

Muu malli on se mikä meillä on toiminnassa ja toimii aika hyvin. Sen selkeyttäminen ja kela-korvauskäytännön muuttaminen riittäisi jo alkuun. Sitten voisi selkeyttää sitä miten lääkärit työskentelee julkisella ja yksityisellä puolella, että ei ole sitä tuolilta toiselle hyppimistä joka tuo lisäkuluja. Sairauksien hoidon priorisointi on myös laitettava ykkössijalle.
Miten käyne vanhustenhoidon sotessa? Siinä sitä on sarkaa kun ei nykymalli täysin toimi ja sote-malli sotkee lisää. Entä työterveyspalvelut,,? Miten ne soteen istutetaan kylkiäisenä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut